II LIVELLO

 

                                                          SECONDO LIVELLO REIKI

 

--TANDEN CHIRIO HO (GEDOKU HO)

--KOKI HO

--GYOSHI HO

--HESO CHIRYO HO

--UCHITE CHIRIO HO

--NADETE CHIRYO HO

--OSHITE CHIRYO HO

--ZENSHIN KETUEKI KOKA HO

--SHIRUSHI (SIMBOLI)

--JUMON (MANTRA)

--USO COMUNE SHIRUSHI E JUMON

--PRIMO SHIRUSHI  COME SI UTILIZZA

--SECONDO SHIRUSHI COME SI UTILIZZA SEIHEKI CHIRIO HO

--TERZO SHIRUSHI COME SI UTILIZZA

--TRATTAMENTO A DISTANZA

--MEDITAZIONE CON MANTRA

--4 ATTIVAZIONI ENERGETICHE